Általános szerződési feltételek

Általános rendelkezések

Jelen szerződés létrejött egyrészről ön, mint látogató (továbbiakban mint felhasználó), másrészről az a (továbbiakban mint szolgáltató) között, Jóbarátok nevű kommunikációs szolgáltatás (továbbiakban, mint szolgáltatás) igénybevételének tárgyában. Felhasználó, e-mail címének és/vagy telefonszámának regisztrálásával és technikai megerősítésével elfogadja ezen dokumentumot minden mellékletével együtt.
Azok a felhasználók, akiket a szolgáltatás nem tud azonosítani olyan felhasználóként, mint aki elfogadta és magára kötelező érvényűnek tekinti jelen szerződést, csak egyirányú kommunikációs szolgáltatást vehet igénybe, korlátozott hozzáféréssel adatokat fogadhat.

Szolgáltatás leírása

A szolgáltatás jellege: kommunikációs szolgáltatás. A szolgáltatást minden 18. életévét betöltött nagykorú felhasználó igénybe veheti. Ha a felhasználó országában a törvények nem 18 évben határozzák meg a nagykorúságot, akkor rá az ottani törvények érvényesek.
A szolgáltatás a www.jobaratok.club internet címen érhető el. Tilos a szolgáltató előzetes írásbeli egyetértő nyilatkozata nélkül a szolgáltatás, vagy bármely elemének, beleértve a képi, szöveg, program és adat állományok másolása, nyilvánosságra hozatala!

Felhasználó jogai

Felhasználónak joga van, jelen szerződés betartása mellett korlátozás nélkül minden ingyenes szolgáltatást ingyenesen, a fizetett szolgáltatásokat azok kifizetése után igénybe venni annyi ideig, amennyi időre azt kifizette.
Felhasználónak joga van rendelkezni saját adataival, azokat önállóan a megfelelő helyeken módosíthatja, törölheti.

Felhasználó kötelezettségei

Felhasználó kijelenti, hogy minden általa megadott adat megfelel a valóságnak, valamint tisztában van azzal, hogy a szolgáltató adatkezelőként az adatvédelmi tájékoztató és szabályzat szerint saját adatait, adatainak meghatározott körét, képi és hang információit, a szolgáltatás igénybe vételével nyilvánosságra hozza.
Felhasználó kijelenti, hogy a szolgáltatás igénybe vétele során nem sérti meg a hatályos magyar, és a szolgáltatás igénybe vételének helyszínén érvényes törvényeket és jogszabályokat.
Nem okoz szándékosan kárt sem a szolgáltatásban, sem a szolgáltatást igénybe vevő más felhasználóknak.
Felhasználó vállalja, hogy a szolgáltató rendszerében nem helyez el a szerzői és szomszédos jogokat sértő adatállományokat.
Felhasználó vállalja, hogy a szolgáltató rendelkezésére bocsájtott adatok nem sértik más személyiségi És jó hírnévhez való jogait, valamint egyéb szabadság jogait.

Felhasználó felelőssége

Felhasználó felelősséget vállal az általa megadott adatok valódiságáért.
Felhasználó csak a saját felelősségére adhat meg saját személye azonosítására alkalmas adatokat, kép és hang állományokat.
A felhasználó által feltöltött kép- és hangállományok szerzői jogi felelőssége kizárólag a felhasználót terhelik

Szolgáltató jogai

Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen szerződést, és annak tárgyát képező szolgáltatást egyoldalúan, a felhasználó e-mailben vagy egyéb elektronikus üzenetben történő értesítésével egyidejűleg módosítsa, felmondja.
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen szerződést, a hatályos jogszabályokat be nem tartó, vagy a többi felhasználót magatartásával zavaró felhasználókat kizárja a szolgáltatás további igénybe vételéből, ebben az esetben szolgáltatót semmilyen kártérítési kötelezettség nem terheli. Szolgáltató joga azon felhasználók kiszűrése, akik nem saját adatokat adtak meg, vagy nem saját kép és hang állományokat helyeztek el a szolgáltató szerverén.
Szolgáltató jogait saját munkatársain keresztül gyakorolja, de a jogok egy részét átruházhatja olyan felhasználókra, akiket a többi felhasználó ajánlása, vagy saját döntése alapján választ ki. Jelen szerződés módosításának joga nem ruházható át, az kizárólagosan a szolgáltató joga.
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen szerződést, vagy a törvényeket sértő nyilvánosságra hozott adatokat, információkat, szövegeket törölje, és a szabályokat megsértő felhasználókat, a felelősség felhasználóra hárításával kizárja a szolgáltatás további igénybe vételéből.

Szolgáltató kötelezettségei

Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatást 99,5%-os rendelkezésre állással biztosítja a felhasználóknak. Vállalja, hogy az adatvédelmi szabályzatban meghatározott feladatoknak teljes mértékben eleget tesz. Szolgáltató köteles, minden rendelkezésére bocsátott adatot védeni az illetéktelen felhasználástól. A szolgáltató a reklamációkkal, felhasználói támogatással kapcsolatos bejelentést, kommunikációt elektronikus úton (e-mailben) folytatja. A szolgáltató elsősorban a felhasználó által a szolgáltatóhoz való forduláskor használt e-mail címet használja a válaszadásra. Regisztrált felhasználókkal, felhasználói fiókjukkal kapcsolatos adatokat kizárólag a regisztrációnál hitelesített e-mail címen folytatott levelezésben oszt meg, amennyiben ez nem elérhető, a felhasználótól személy azonosságának igazolását kérheti.

Szolgáltató felelőssége

Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás szüneteltetéséből, módosításából eredő károkért.
Szolgáltató felelőssége nem vonatkozik a felhasználók számítógépein futó programokra, felelőssége csak az www.jobaratok.club weboldalt kiszolgáló számítógép(ek)en futó programokra vonatkozik.
Szolgáltató nem vállal felelősséget a szerződésszegő felhasználók kizárásából, adataik törléséből, módosításából eredő esetleges károkért.
Szolgáltató csak a fizetett szolgáltatások biztosításáért vállal felelősséget, ennek mértéke azonos a felhasználónak adott időegységre fizetett díjával.
Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a törölt felhasználói fiókokért, amelyeket a felhasználó saját akaratából töröl, még abban az esetben sem, ha fizetett szolgáltatások kapcsolódtak a törölt fiókhoz.
Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, melyek a felhasználó szerződésszegő magatartásából eredő korlátozásából keletkeznek, akkor sem, ha a korlátozott felhasználó fizetett szolgáltatásokat vett igénybe.

1. számú melléklet

Felhasználói viselkedési szabályzat, "Házirend"

A Házirend az Általános szerződési feltételek mellékleteként, annak elfogadásával kötelező érvénnyel bír az jobaratok.club weboldal minden felhasználójára. A Házirendre való hivatkozás minden esetben az Általános szerződési feltételekre is vonatkozik. A Házirend szövege az Általános szerződési feltételekből kiemelve is olvasható, de a kiemelt szöveg mindenben megegyezik az Általános szerződési feltételek mellékleteként olvasható szöveggel.

Az jobaratok.club felhasználóinak viselkedését szabályozó feltételrendszer, azaz a "HÁZIREND" minden felhasználó részére kötelező érvényű rendelkezéseket tartalmaz, ezért azok esetleges figyelmen kívül hagyása vagy megsértése szankciót vonhat maga után.
A felhasználó, a fent hivatkozott szabályzat tartalmának, maradéktalan elfogadására és betartására a regisztrációs űrlap kitöltése során, azzal egyidejűleg tett -büntetőjogi felelőssége tudatában- feltétlen elfogadó nyilatkozatot.

A felhasználó által megvalósított, bármely működési szabályzat ellenes magatartás során, az arra való hivatkozás, – amely szerint a felhasználó a szabályzat tartalmát nem ismeri, illetőleg azzal nem ért egyet, – nem releváns, azaz, nem mentesítő körülmény, az esetlegesen alkalmazandó szankció érvényesítése során.

A felhasználónak jogában áll a Jóbarátok közösség szolgáltatásait (elektronikus levelezés a Jóbarátok közösség többi felhasználójával, részvétel a közösségi szolgáltatásokban) a házirendnek megfelelően használni.

Tilos a felhasználói felületen, vagy a fórum, blog, chat használata során bármely olyan szöveg, kifejezés, hirdetés megjelenítése, használata, amelynek tartalma - vagy valamely kitétele - a jelenleg hatályos magyar jogszabályokban szabályozott bármely törvényi rendelkezésbe ütközik, vagy annak megsértésére lehetőséget ad.

Ezen felhasználók (vagy a jogszabályba ütköző tartalom) minden előzetes figyelmeztetés nélkül, azonnali hatállyal (moderálásra) törlésre kerülnek.

A Jóbarátok közösség felhasználói által megvalósított magatartások során a jog, illetve e szabályzatban foglalt tartalom betartását, így a rendeltetésszerű s jogszerű felhasználói joggyakorlást a Jóbarátok közösség" moderátorai " és választott " Staff ", valamint a szolgáltató alkalmazottai, munkavállalói " alapítók " ellenőrzik.

A felhasználó köteles a moderátorok , illetve a Staffok által történő, s az esetleges rendeltetés-ellenes joggyakorlására történő figyelmeztetés alapján a kifogásolt magatartását azonnali hatállyal megszüntetni, illetve az általa közzétett, a házirendet sértő adatokat eltávolítani vagy megváltoztatni, ellenkező esetben a moderátorok , illetve a bírók vele szemben az alábbi szankciókkal léphetnek fel:

 • írásbeli figyelmeztetés elektronikus levél útján;
 • felhasználói jogosultságok megvonása adatmódosításig, mely esetben a felhasználó jogosultságait visszakapja, miután megváltoztatta a házirendet sértő adatait;
 • felhasználói jogosultságok megvonása 24 órára, mely esetben a felhasználó jogosultságait a kiszabástól számított 24 óra múlva automatikusan visszakapja;
 • felhasználói jogosultságok megvonása 1 hétre, mely esetben a felhasználó jogosultságait a kiszabástól számított 1 hét elteltével automatikusan visszakapja;
 • felhasználói jogosultságok megvonása a büntetés visszavonásáig, mely esetben a felhasználó jogosultságait automatikusan nem kapja vissza, azokat egy Staffnak, moderátornak, alapítónak kell újra engedélyezni;
 • felhasználói jogosultságok részleges vagy teljes megvonása, a felhasználó hitelességének ellenőrzéséig, a hitelesség ellenőrzése elektronikus úton, elektronikus levélben vagy telefonon, rövid szöveges üzenet formájában történhet;
 • felhasználó végleges letiltása és/vagy törlése a Jóbarátok közösség rendszeréből.
 • Felhasználó regisztrációs adatainak és hálózati jellemzőinek blokkolása abból a célból, hogy ne tudjon új regisztrációt elvégezni. Erre az adatvédelmi szabályzat értelmében kizárólag a szolgáltató képviseletében annak titoktartási kötelezettséget vállalt alkalmazottainak és alvállalkozónak van joga.

Az a felhasználó, akinek a jogosultságait megvonták, jogosult astaffokkal, illetve moderátorokkal, valamint a szolgáltatóval elektronikus levelezést folytatni, illetve adatait módosítani. Nem jogosult a felhasználói jogok gyakorlásának megvonásával büntetett felhasználó kártérítésre még abban az esetben sem, ha fizetett szolgáltatásokat vesz igénybe, szabályszegő magatartásának következményeivel, jelen dokumentum ismeretében tisztában van. A fizetett szolgáltatások igénybevétele nem jelent felmentést a szabályok betartása alól.

 1. A felhasználó köteles a Jóbarátok közösség által nyújtott bármilyen felhasználói jogosultságát rendeltetésszerűen, mások személyiség-jogaira történő különös figyelem mellett, annak betartásával gyakorolni.
  Az a felhasználó, aki jogait bírói , illetve moderátori figyelmeztetés ellenére is továbbra is rendeltetés-ellenesen illetve jogellenesen gyakorolja, moderálásra kerülhet.
 2. Minden felhasználó köteles a valóságnak megfelelő adatokat, tényeket, körülményeket feltüntetni a felhasználói felületén, annak tudomásul vételével, hogy azok az adatok, amelyek személye beazonosítására esetlegesen alkalmasak lennének, az oldal működtetői által a hatályos jogszabályok (Az adatvédelemről) szigorú betartása mellett, titkosan vannak kezelve.
  A felhasználó által szándékosan nyilvánosságra hozott adatok, körülmények, tények tekintetében a Jóbarátok közösség működtetői minden felelősséget elhárítanak.
  Tilos a Jóbarátok közösség bármely más felhasználók számára nyilvánosan látható oldalán, vagy szolgáltatásában bármilyen külső, a Jóbarátok közösség független elektronikus elérhetőséget megadni.
  Az olyan felhasználó, aki a tilalom ellenére ezt mégis megteszi, a tiltott tartalom eltávolítására kötelezhető, továbbá ha azt még nem tette meg hitelesítésre kötelezhető.
 3. A felhasználó tudomással bír arról, hogy az általa a regisztráció során megadott, valamint a részéről nyilvánosságra hozott adatok tekintetében büntetőjogi felelősség terheli, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak vagy azok feltüntetése más személyhez fűződő jogokat veszélyeztetnek, vagy sértenek, különös tekintettel pl. a felhasználó által megadott telefonszámra, e-mail címre, névre, lakcímre.
  A felhasználó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy saját személyéhez kötött telefonszámát csak a Jóbarátok közösség által megadott telefonszámra küldött SMS-el történt hitelesítés után, kizárólag a "nyilvános vágyak" rovatban, s ott is csak a rendszer által automatikusan megjelentetett módon hozhatja nyilvánosságra.
  Az olyan felhasználó, aki a telefonszámot (nem a fenti bekezdés szerinti módon), vagy e-mail címet nevet, lakcímet hoz nyilvánosságra bármely más felhasználók számára nyilvánosan látható módon, ezen adatok eltávolítására kötelezhető, továbbá ha azt még nem tette meg hitelesítésre is kötelezhető.
 4. A felhasználó adatlapjához kizárólag csak olyan képi, hang- ill. mozgóképi anyagot jogosult feltölteni, amelyek őt ábrázolják, illetve az ő személyéhez kötődnek. Ez alól a szabály alól csak az ún. Nonfiguratív, illetve animációs jellegű "bélyegképek" képezhetnek kivételt. A felhasználó a videochat szolgáltatásban nem hozhat nyilvánosságra rögzített hang- ill. mozgóképi anyagot, csak és kizárólag saját webkamera képének és mikrofon hangjának azonnali, élő nyilvánosságra hozására jogosult.
  A felhasználó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy amennyiben más személy képi vagy hanganyagát sajátjaként tünteti fel, azzal személyhez fűződő jogokat, illetve adott esetben szerzői jogokat sért, amely magatartása miatt kizárólag őt terheli mind a polgári jogi, mind a büntető jogi felelősség.
  Amennyiben egy felhasználó felismerhető arcot, képmást ábrázoló képet hoz nyilvánosságra bármely más felhasználók számára nyilvánosan látható módon, ha azt még nem tette meg hitelesítésre is kötelezhető, függetlenül attól, hogy a kép magát a felhasználót, vagy valaki mást ábrázol.
 5. Egy személy kizárólag egy felhasználónevet, s az ahhoz tartozó felhasználói felületet birtokolhat, s használhat a Jóbarátok közösség.
  Amennyiben egy személy több felhasználónévvel és ahhoz kapcsolt felhasználói felülettel (akár eltérő, akár hasonló jellegű tartalommal) rendelkezik a Jóbarátok közösség, s azokat a moderációs figyelmeztetést követően haladéktalanul, nem szünteti meg, illetve csökkenti le egyre, akkor minden további külön figyelmeztetés nélkül az összes felhasználó-felülete törlésre kerülhet. Az egynél több felhasználói felületre vonatkozó törlési kényszer felfüggeszthető azokra a felhasználói adatlapokra, melyek " örömpolgári " státuszúak, ha a státusz megszűnik, ezeket is haladéktalanul törölni kell.
  Annak megállapítása érdekében, hogy egy személy egynél több felhasználónevet, s ahhoz tartozó felhasználói felületet birtokol, bármely felhasználó, ha azt még nem tette meg hitelesítésre is kötelezhető.
 6. A 7. ponthoz szorosan kapcsolódóan, tilos egy felhasználónevet, illetve az ahhoz kapcsolódó felhasználói felületet egynél több személynek használni.
  a Jóbarátok lehetőséget nyújt az ún. "Hitelesített tag" státusz megszerzésére. A"Hitelesített tag" státuszú személyek számára a rendszer több felhasználói opciót biztosit.
  A fenti opciók közé tartozik pl. a saját külön chat szoba, blog, fórum téma, csoport létrehozásának, lehetősége is.
  A csoport szervezője és vezetője kizárólag csak Hitelesített tag lehet. Az általa létrehozott csoporthoz kapcsolódó minden személynek külön regisztrációval és felhasználói felülettel kell rendelkeznie.
 7. Tilos termék vagy szolgáltatás felajánlása kéretlen üzenet formájában. Kéretlen üzenetnek minősül minden olyan a Jóbarátok közösségben történő kapcsolatfelvétel, amely a címzett előzetes engedélye (csoporthoz tartozás, előzetes egyeztetés, kifejezett és bizonyítható akaratnyilvánítás) nélkül terméket vagy szolgáltatást kínál fel, akár levél, chat-, fórum-, blog üzenet formájában.
  Kizárólag a rendszer üzemeltetőjével kötött előzetes megállapodás alapján, ellenérték fejében, van lehetőség a Jóbarátok közösségon belül bármilyen jellegű termék népszerűsítésére utaló szöveg megjeleníttetésére.
  Minden más esetben az ilyen jellegű és tartalmú szöveg azonnali hatállyal törlésre kerül.
  Ez az általános tilalom nem vonatkozik az ún. fizetett banner-hirdetések tartalmára és elhelyezésére, mely megjelentetésére kizárólag az oldal működtetőivel történő előzetes megállapodás után van lehetőség.

Az oldal által a felhasználók részére biztosított jogok és lehetőségek -amennyiben azok, a felhasználók részéről, jog- illetve szabályszerűen- kerülnek gyakorlásra, remélhetőleg mindenkinek (személyiségi jogainak maximális védelmével, anonimitása megőrzése mellett) kizárólag pozitív élményeket, hoznak majd a Jóbarátok. Az oldal létrehozói, illetve üzemeltetői ennek céljából s reményében alkották meg a fenti szabályzatot.

Az intézkedésekkel szemben panaszt benyújtani a következő e-mail címen lehet: info@jobaratok.club

Hitelesítés

A Jóbarátok felhasználói hitelesített formában is megjelenhetnek. „hitelesített tag” felirat jelenik meg az adatlapjukon. Felhasználó a hitelesítést önként, saját akaratából is kezdeményezheti, vagy az az általános szerződési feltételekben leírt esetekben azt kötelezően el kell végeznie.

Jóbaraátok közösség regisztráció